Đào tạo

  • Đào tạo bên ngoài
  • Đào tạo bên trong

Cơ sở đào tạo chuyên nghiệp / Trường học(Hiểu biết chuyên nghiệp, cương vị đặc thù, quản lý tổng hợp

  • Hiểu biết chuyên môn

  • Cương vị đặc thù

  • Quản lý tổng hợp.