Thành tựu

  • Năm 2009
  • Năm 2010
  • Năm 2011
  • Năm 2012
  • Năm 2013
Danh hiệu vinh dự: Một trong 30 xí nghiệp mạnh về chế tạo giấy và bột giấy trên toàn quốc năm 2008
Đơn vị trao tặng: Hiệp hội chế tạo giấy Trung Quốc

Danh hiệu vinh dự: Đơn vị trưởng quản trị hiệp hội thương nghiệp người Hoa nổi bật trên thế giới
Đơn vị trao tặng: Hiệp hội thương nghiệp người Hoa nổi bật trên thế giới

Danh hiệu vinh dự: Một trong 10 xí nghiệp mạnh ngành chế tạo giấy công nghiệp nhẹ Trung Quốc năm 2009
Đơn vị trao tặng: Hội liên hiệp công nghiệp nhẹ Trung Quốc và hiệp hội chế tạo giấy Trung Quốc

Danh hiệu vinh dự: Xí nghiêp đứng đầu công nghiệp thành phố Đông Quản năm 2010-2012
Đơn vị trao tặng: Chính phủ nhân dân thành phố Đông Quản

Danh hiệu vinh dự: Trạm công tác xí nghiệp – chuyên gia – viện sĩ tỉnh Quảng Đông(2010-2012)
Đơn vị trao tặng: Hiệp hội khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Đông

Danh hiệu vinh dự - Xí nghiệp kỹ thuật cao và mới tỉnh Quảng Đông năm 2010
Đơn vị trao tặng – Phòng kỹ thuật khoa học tỉnh Quảng Đông

Danh hiệu vinh dự: xí nghiệp thân thiện môi trường thành phố Đông Quản
Đơn vị trao tặng: Cục bảo vệ môi trường thành phố Đông Quản

Đơn vị trao tặng: Cục bảo vệ môi trường thành phố Đông Quản
Đơn vị trao tặng: Tổ lãnh đạo về hành động xúc tiến sức khỏe hàng trăm triệu nông dân toàn quốc của thành phố Đông Quản

Danh hiệu vinh dự: Trung tâm kỹ thuật xí nghiệp cấp tỉnh Quảng Đông
Đơn vị trao tặng: Ủy ban kinh tế và thông tin tỉnh Quảng Đông

Sở tài chính tỉnh Quảng Đông
Cục thuế quốc gia tỉnh Quảng Đông
Cục thuế địa phương tỉnh Quảng Đông
Hải quan tỉnh Quảng Đông

Danh hiệu vinh dự: Xí nghiệp ưu tú sử dụng lao động theo pháp luật của tỉnh Quảng Đông năm 2010
Danh hiệu vinh dự: Xí nghiệp ưu tú sử dụng lao động theo pháp luật của tỉnh Quảng Đông năm 2010

Danh hiệu vinh dự: Xí nghiệp sản xuất sạch thành phố Đông Quản
Đơn vị trao tặng: Cục kinh tế và thông tin thành phố Đông Quản

Đơn vị trao tặng: Cục kinh tế và thông tin thành phố Đông Quản
Đơn vị trao tặng: Cục môi trường chính phủ đặc khu hành chánh Hong Kong và ủy ban kinh tế và thông tin tỉnh Quảng Đông

Danh hiệu vinh dự - Xí nghiệp kỹ thuật cao và mới tỉnh Giang Tô
Đơn vị trao tặng – Thị Ủy thành phố Changshu tỉnh Giang Tô

Đơn vị trao tặng: Cục môi trường chính phủ đặc khu hành chánh Hong Kong và ủy ban kinh tế và thông tin tỉnh Quảng Đông
Đơn vị trao tặng: Hiệp hội chế tạo giấy Trung Quốc

Đơn vị trao tặng: Hiệp hội chế tạo giấy Trung Quốc
Đơn vị trao tặng: Hội liên hiệp xí nghiệp tỉnh Quảng Đông
Hiệp hội các nhà xí nghiệp tỉnh Quảng Đông

Đơn vị trao tặng: Hội liên hiệp xí nghiệp tỉnh Quảng Đông
Hiệp hội các nhà xí nghiệp tỉnh Quảng Đông
Đơn vị trao tặng: Phòng hợp tác kinh tế và mậu dịch đối ngoại tỉnh Quảng Đông

Danh hiệu vinh dự - Xí nghiệp kỹ thuật cao và mới
Đơn vị trao tặng – Phòng kỹ thuật khoa học tỉnh Quảng Đông, Phòng tài chánh tỉnh Quảng Đông, Cục thuế nhà nước tỉnh Quảng Đông, Cục thuế địa phương tỉnh Quảng Đông

Đơn vị trao tặng: Phòng hợp tác kinh tế và mậu dịch đối ngoại tỉnh Quảng Đông
Đơn vị trao tặng: Hội liên hiệp công nghiệp nhẹ Trung Quốc

Danh hiệu vinh dự: Tập thể tiên tiến về công tác chăm lo thế hệ sau
Danh hiệu vinh dự: Tập thể tiên tiến về công tác chăm lo thế hệ sau

Danh hiệu vinh dự - Đơn vị được giải thẩm tra mục tiêu sản xuất an toàn năm 2012
Đơn vị trao tặng – Cục giao thông khu Vĩnh Xuyên, TP Trùng Khánh