Quản trị xí nghiệp

(Xin tham khảo bản tiếng trung và tiếng anh)

Đại cương và chi tiết về chương trình tổ chức

   
Phạm vi quyền lợi và trách nhiệm của ủy ban thẩm tra

   
Phạm vi quyền lợi và trách nhiệm của ủy ban tiền lương

   
Phạm vi quyền lợi và trách nhiệm của ủy ban đề cử

   
Danh sách thành viên hội đồng quản trị cùng với vai trò và chức năng

   
Trình tự cổ đông đề cử người khác dự tuyển thành viên hội đồng quản trị