Ủy Ban Đề cử

Ủy viên ban đề cử

Tiến sĩ  Lee Man Chun Raymond SBS JP ( Chủ tịch)

Ông Chau Yim David

Ông Wong Kai Tung Tong

Ông Peter A. Davies