Bản quyền sở hữu

Nội dung đăng tải trong trạm mạng này được sự bảo hộ của luật bản quyền liên quan, người sử dụng có thể tải xuống miễn phí và sao chép tư liệu trạm mạng này để sử dụng cho cá nhân và phi thương mại . Khi người sử dụng muốn chuyển tải, phát hành hoặc phân phát bất kỳ nội dung đăng tải trong trạm mạng này, trước tiên cần phải có được văn bản cho phép của Công ty TNHH Giấy Lee & Man (“Lee & Man”).
Tất cả những kết nối với trạm này, trước tiên, cần phải xin ở Lee & Man với phương thức bằng văn bản và được văn bản đồng ý của Lee & Man.