Nói rõ về trách nhiệm

Nội dung và tư liệu được cung cấp trong trạm này chỉ để cho người sử dụng tham khảo và dùng như thông tin bình thường. Công ty TNHH Giấy Lee & Man (“Lee & Man”) không có bất kỳ sự bảo đảm nào đối với tính chính xác, mức độ đáng tin cậy và tính thời gian của nội dung và tư liệu được cung cấp ở trạm mạng này.
Bất kỳ nội dung hoặc tư liệu được cung cấp ở trạm mạng này, nếu có bất kỳ sai lầm, sót, diễn tả lầm hoặc sai, mà khiến cho người sử dụng nội dung hoặc tư liệu của trạm mạng này gây nên bất kỳ sự tổn thất hoặc tổn hại với hình thức trực tiếp hay gián tiếp (bất kể có can vào luật xâm quyền, hợp đồng hoặc những hình thức khác hay không), Lee & Man đều không chịu bất kỳ trách nhiệm.