Chính sách về quyền riêng tư

Khi người sử dụng lướt trạm mạng này, sẽ không bị thu thập tư liệu của cá nhân nào. Nếu người sử dụng do theo chỉ thị của trang mạng ở trạm mạng này mà cung cấp tư liệu cá nhân, thì chính sách về quyền riêng tư của người phát ra chỉ thị sẽ thích hơp để áp dụng cho tư liệu cá nhân được cung cấp theo chỉ thị này.
Chính sách về quyền riêng tư của Công ty TNHH Giấy Lee & Man (“Lee & Man”).
Tư liệu cá nhân được Lee & Man thu thập sẽ được xem là tư liệu bảo mật. Ngoại trừ có nói rõ đặc biệt hoặc được sự đồng ý trước, những tư liệu cá nhân đó sẽ không bị tiết lộ cho người thứ ba bên ngoài Lee & Man. Người cung cấp tư liệu cá nhân có quyền kiểm tra xem và sửa đổi tư liệu cá nhân do mình cung cấp cho Lee & Man mà vẫn còn lưu giữ.