Cửa hàng online

 • Các loại giấy PUZ
 • Các loại giấy BAMBOO PLUS+

Tranh ảnh

 • Khăn giấy gói PUZ 3 lớp 136 tờ x 24 gói/thùng

 • Khăn giấy gói PUZ 3 lớp 150 tờ x 24 gói/thùng

 • Giấy cuộn vệ sinh PUZ 4 lớp 180g x 24 cuộn/thùng

 • Khăn giấy gói mini PUZ 4 lớp 8 tờ x 60 gói/thùng

 • Khăn giấy gói màu tự nhiên BAMBOO PLUS+ 3 lớp 150 tờ x 6 gói

 • Khăn giấy gói màu tự nhiên BAMBOO PLUS+ 3 lớp 150 tờ x 16 gói

 • Khăn giấy gói màu tư nhiên BAMBOO PLUS+ 3 lớp 150 tờ x 18 gói

 • Khăn giấy gói màu tự nhiên BAMBOO PLUS+ 3 lớp 150 tờ x 24 gói

 • Giấy cuộn màu tự nhiên BAMBOO PLUS+ 4 lớp 140g/cuộn x 10 cuộn

 • Giấy cuộn màu tự nhiên BAMBOO PLUS+ 4 lớp 140g/cuộn x 27 cuộn

 • Khăn giấy gói mini màu tự nhiên BAMBOO PLUS+ 10 tờ x 3 lớp/tờ x 10 gói

 • Khăn giấy gói mini màu tự nhiên BAMBOO PLUS+ 10 tờ x 3 lớp/tờ x 60 gói