Lee&Man Giang Tô

Công ty TNHH giấy Lee&Man Giang Tô

Ngày thành lập:
Năm 2002, là nhà xưởng thứ 2 tại Trung Quốc

Đại điểm:
Khu phát triển kinh tế ChangShu

Diện tích xưởng:
1.000.000 m2

Các máy giấy:
PM5,PM6,PM8 và PM10

Năng xuất năm:
1.570.000 tấn giấy nguyên liệu bìa thùng