Lee&Man Đông Quản

Công ty TNHH giấy Lee&Man Đông Quản

Ngày thành lập:
Năm 1994, là nhà xưởng sản xuất đầu tiên tại Trung Quốc

Đại Điểm:
Khu quản lý HuangYong thị trấn Zhong Tang TP Đông Quản tỉnh Quảng Đông

Diện tích nhà xưởng:
450.000 m2

Các máy giấy:
PM1,PM2,PM3 và PM4

Năng xuất năm:
730.000 tấn giấy nguyên liệu bìa thùng