Nhà máy và thiết bị


Công ty TNHH giấy Lee&Man Giang Tô


Ngày thành lập:
Năm 2002, là nhà xưởng thứ 2 tại Trung Quốc


Đại điểm:
Khu phát triển kinh tế ChangShu


Diện tích xưởng:
1,870 Mu


Các máy giấy:
Giấy gói:PM5,PM6,PM8 and PM10


Năm năng lực sản xuất:
1,120,000 tấn giấy gói