Nhà máy và thiết bị


Công ty TNHH giấy Lee&Man Giang Tây


Ngày thành lập:
Năm 2010, là nhà xưởng sản xuất thứ 5 tại Trung Quốc


Địa điểm:
Ma Tou Industrial city, thị trấn Matou TP Rui Chang tỉnh Giang Tây


Diện tích xưởng:
1,371 Mu


Máy giấy :
Giấy gói:PM18 , PM21
Giấy vệ sinh:TM9 , TM10


Năng xuất theo kế hoạch:
720,000 tấn giấy gói, 100,000 tấn giấy gói