Đào tạo

Đào tạo bên ngoài

Cơ sở đào tạo chuyên nghiệp / Trường học(Hiểu biết chuyên nghiệp, cương vị đặc thù, quản lý tổng hợp.

Hiểu biết chuyên môn

Cương vị đặc thù

Quản lý tổng hợp

Đào tạo bên trong

Giới thiệu sơ lược về xí nghiệp

Chế độ, quy định

chấm công

7S và ISO

An toàn phòng cháy chữa cháy. .