Thông tin tài vụ

Chỉ có bản tiếng anh


序号 Thời gian Tiêu đề PDF Kiểm tra
2024-04-08 2023 Annual Report   Kiểm tra
2023-08-09 2023 Interim Report   Kiểm tra
2023-04-03 2022 Annual Report   Kiểm tra
2022-08-16 2022 Interim Report   Kiểm tra
2022-04-06 2021 Annual Report   Kiểm tra
2021-08-12 2021 Interim Report   Kiểm tra
2021-03-26 2020 Annual Report   Kiểm tra
2020-08-12 2020 Interim Report   Kiểm tra
2020-03-23 2019 Annual Report   Kiểm tra
2019-08-21 2019 Interim Report   Kiểm tra
2019-03-27 2018 Annual Report   Kiểm tra
2018-06-09 2018 Interim Report   Kiểm tra
2018-02-09 2017 Annual Report   Kiểm tra
2017-06-09 2017 Interim Report   Kiểm tra
2017-02-08 2016 Annual Report   Kiểm tra
2016-06-06 2016 Interim Report   Kiểm tra
2016-02-09 2015 Annual Report   Kiểm tra
2015-06-04 2015 Interim Report   Kiểm tra
2015-02-03 2014 Annual Report   Kiểm tra
2014-06-02 2014 Interim Report   Kiểm tra
2014-02-05 2013 Annual Report   Kiểm tra
2013-06-07 2013 Interim Report   Kiểm tra
2013-02-03 2012 Annual Report   Kiểm tra
2012-06-05 2012 Interim Report   Kiểm tra
2012-02-09 2011 Annual Report   Kiểm tra
2011-06-08 2011 Interim Report   Kiểm tra
2011-02-02 2010 Annual Report   Kiểm tra
2010-06-05 2010 Interim Report   Kiểm tra
2010-02-08 2009 Annual Report   Kiểm tra
2009-06-07 2009 Interim Report   Kiểm tra
2009-02-05 2008 Annual Report   Kiểm tra
2008-06-05 2008 Interim Report   Kiểm tra
2008-02-09 2007 Annual Report   Kiểm tra
2007-06-02 2007 Interim Report   Kiểm tra
2007-02-08 2006 Annual Report   Kiểm tra
2006-05-12 2006 Interim Report   Kiểm tra
2005-12-20 2005 Annual Report   Kiểm tra
2005-05-10 2005 Interim Report   Kiểm tra
2004-12-19 2004 Annual Report   Kiểm tra
2004-04-12 2004 Interim Report   Kiểm tra
2003-12-29 2003 Annual Report   Kiểm tra
2003-04-10 2003 Interim Report   Kiểm tra