Thông báo-phát lại những cổ phiếu bị rơi mất

Chỉ có bản tiếng anh


序号 Thời gian Tiêu đề PDF Kiểm tra
2022-04-22 Notice of Cancellation of Original Share Certificate and Issue of New Certificate   Kiểm tra
2022-03-11 Notice of Intention to Issue New Share Certificate   Kiểm tra
2018-02-08 Notice of Cancellation of Original Share Certificate and Issue of New Certificate   Kiểm tra
2017-12-07 Notice of Cancellation of Original Share Certificate and Issue of New Certificate   Kiểm tra
2017-10-27 Notice of Intention to Issue New Share Certificate   Kiểm tra
2017-10-27 Notice of Intention to Issue New Share Certificate   Kiểm tra