Bản quyền sở hữu


Nội dung đăng tải trong trạm mạng này được sự bảo hộ của luật bản quyền liên quan, người sử dụng có thể tải xuống miễn phí và sao chép tư liệu trạm mạng này để sử dụng cho cá nhân và phi thương mại . Khi người sử dụng muốn chuyển tải, phát hành hoặc phân phát bất kỳ nội dung đăng tải trong trạm mạng này, trước tiên cần phải có được văn bản cho phép của Công ty TNHH Giấy Lee & Man (“Lee & Man”).


Tất cả những kết nối với trạm này, trước tiên, cần phải xin ở Lee & Man với phương thức bằng văn bản và được văn bản đồng ý của Lee & Man.

Chính sách về quyền riêng tưKhi người sử dụng lướt trạm mạng này, sẽ không bị thu thập tư liệu của cá nhân nào. Nếu người sử dụng do theo chỉ thị của trang mạng ở trạm mạng này mà cung cấp tư liệu cá nhân, thì chính sách về quyền riêng tư của người phát ra chỉ thị sẽ thích hơp để áp dụng cho tư liệu cá nhân được cung cấp theo chỉ thị này.


Chính sách về quyền riêng tư của Công ty TNHH Giấy Lee & Man (“Lee & Man”).

Tư liệu cá nhân được Lee & Man thu thập sẽ được xem là tư liệu bảo mật. Ngoại trừ có nói rõ đặc biệt hoặc được sự đồng ý trước, những tư liệu cá nhân đó sẽ không bị tiết lộ cho người thứ ba bên ngoài Lee & Man. Người cung cấp tư liệu cá nhân có quyền kiểm tra xem và sửa đổi tư liệu cá nhân do mình cung cấp cho Lee & Man mà vẫn còn lưu giữ.

Nói rõ về trách nhiệm


Nội dung và tư liệu được cung cấp trong trạm này chỉ để cho người sử dụng tham khảo và dùng như thông tin bình thường. Công ty TNHH Giấy Lee & Man (“Lee & Man”) không có bất kỳ sự bảo đảm nào đối với tính chính xác, mức độ đáng tin cậy và tính thời gian của nội dung và tư liệu được cung cấp ở trạm mạng này.


Bất kỳ nội dung hoặc tư liệu được cung cấp ở trạm mạng này, nếu có bất kỳ sai lầm, sót, diễn tả lầm hoặc sai, mà khiến cho người sử dụng nội dung hoặc tư liệu của trạm mạng này gây nên bất kỳ sự tổn thất hoặc tổn hại với hình thức trực tiếp hay gián tiếp (bất kể có can vào luật xâm quyền, hợp đồng hoặc những hình thức khác hay không), Lee & Man đều không chịu bất kỳ trách nhiệm.