Nhà máy và thiết bị


Công ty TNHH Công nghệ Bảo vệ Môi trường Hengchang


Ngày thành lập:
2018

Diện tích xưởng:
805.3 mẫu

Thiết bị:
Bột ướt: PB10, PB11 Giai đoạn I
Giấy bao bì: PM23+PM25 Giai đoạn II, PM26+PM27 Giai đoạn III

Sản lượng sản xuất hàng năm:
800,000 tấn bột ướt
1,400,000tấn giấy bao bì

Cơ sở vật chất hỗ trợ:
Bôt ướt 4 bộ, giấy bìa cứng 4 bộ;
Giai đoạn I: Trạm biến áp 22,5MW, Giai đoạn II: Tổ máy phát điện tua-bin khí 2*30MW + Tổ máy phát điện tua-bin khí 140 tấn TTP + Tổ máy phát điện tua-bin hơi 30MW, Giai đoạn III: Tổ hợp nồi hơi đa nhiên liệu 260 tấn + Tổ máy phát điện tua-bin hơi 50MW (theo kế hoạch);
Một trạm xử lý nước thải xử lý 45.000 tấn nước thải/ngày.