Nhà máy và thiết bị


Công ty TNHH giấy Lee&Man Malaysia


Ngày thành lập:
Ngày 5 tháng 5 năm 2018


Địa điểm:
PT41097 & 473, Mahkota Industrial Park, Mukim Tanjung Dua Belas, 42700 Banting, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.


Diện tích xưởng:
1,981 Mu


Máy giấy :
Giấy gói:PM23, PM25, PM26 & PM27
Wet pulp board:PB10-A,PB10-B,PB11-A & PB11-B


Năng xuất theo kế hoạch:
300,000 tấn giấy gói